تاثیر مصرف آجیل سویا بر گر گرفتگی زنان یائسه


پایگاه خبری لقمه: گرگرفتگی علامتی شایع و ناراحت كننده در زنان یائسه میباشد كه با وجود مؤثربـودن درمان جایگزین هورمونی بر گرگرفتگی، بدلیل عوارض ناشی از مصرف طولانی مدت آن ، امروزه در مورد ایـن نـوع درمـان اخـتلاف نظرهایی وجود دارد،

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لقمه، منظور از یائسگی قطع دائم قاعدگی مـیباشـد كـه در طـی آن ترشــح هورمــون FSH افــزایش (بــیش از 40 واحــد در لیتــر) و هورمونهـای اسـتروژن و پروژسـترون كـاهش مـی یابنـد و باعـث تغییرات مختلفی از جمله گرگرفتگی، آتروفی ژنیتـال، اسـتئوپروز و مشكلات قلبی-عروقـی در زنـان یائـسه مـی گـردد.علامـت كلاسیك ناشی از كمبود استروژن گرگرفتگی است .
 
 گرگرفتگی علامتی شایع و ناراحت كننده در زنان یائسه میباشد كه بـصورت برافروختگـی، تعریـق، احـساس گرمـا، طـپش قلب و اضطراب بروز میكند و میتواند سبب اختلال در فعالیتهای روزانه و كیفیت خواب شبانه زنان یائسه گردد.
 
این علامـت بصورت دوره های راجعه و موقت برافروختگی، تعریق و احـساس گرما بروز میكند كه غالبـاً بـا طـپش قلـب، احـساس اضـطراب و برخی اوقات لرز همـراه است. ایـن علامـت شـایع و ناراحـت كننده در زنان یائسه خصوصاً در شب می تواند موجـب برخاسـتن فرد از خواب شود. در نتیجه، كیفیـت نـامطلوب خـواب منجـر بـه خستگی مزمن، تحریك پذیری، تمركز ناكافی و اخـتلال حافظـه در فرد خواهد شد. درمــان جــایگزینی بــا اســتفاده از اســتروژن منجــربــه بهبــود گرگرفتگــی در غالــب زنــان طــی چنــد روز مــیگــردد. امــا شواهدی وجود دارد كه درمان جایگزین هورمونی طولانی مـدت خطر كانسر رحم و پـستان را افـزایش مـی دهـد.
 
با وجود مؤثربـودن درمان جایگزین هورمونی بر گرگرفتگی، بدلیل عوارض ناشی از مصرف طولانی مدت آن ، امروزه در مورد ایـن نـوع درمـان اخـتلاف نظرهایی وجود دارد، از طرفی پذیرش درمان جا یگزین هورمون در بین زنان ایرانی پائین است. ایـزوفلاون موجـود در سـویا مـاده ای فیتواستروژن میباشد كه ممكن است در كنترل گرگرفتگی زنان یائسه مؤثر باشد . لذا این تحقیق با هدف بررسی تأثیر مـصرف سـویا بـر گرگرفتگی زنان یائسه طراحی شد.
 
گر گرفتگی تجربه شده در ایـن دوره زنـدگی زنـانبـه دنبـال كاهش سطوح استروژن اتفـاق مـی افتـد. در ایـن مطالعـه مـصرف آجیل سویا سبب كاهش تعداد دفعات گرگرفتگی شده است، امـا مكانیسم اصلی آن نا شناخته میباشد.البته در تحقیق حاضر كاهش نامحــسوس LH ,FSH و كــاهش نــسبتاً معنــی دار اســترادیول(یک استروژن است) را مشاهده كردیم .در بررسـی تأثیر مصرف سویا بـر تغییـر متابولیـسم اسـتروژن درونـی دریافتنـد كـه مصرف روزانه 65 و123 میلی گـرم ایـزوفلاون بعـد از یـك دوره 93 روزه منجر به كاهش برخی متابولیت های استروژن و استروژن كلــی در مقایــسه بــا گــروه كنتــرل و نــسبت بــه قبــل از مداخلــه می گردد.
 
مـصرف روزانـه سـویا باعث كاهش مقدار استرادیول موجود در گردش خون میشـود و تاثیر مصرف آجیل سویا بر گرگرفتگی چنـــین مطـــرح شـــده اســـت كـــه جـــایگزینی اســـترادیول بـــا فیتواستروژنهای اختصاصی هدف، ممكن است در تخفیف علائـم منوپوز(یائسگی) مفید واقع شـود .محققـین معتقدنـد كـاهش اسـتروژن ناشـی از تغییـر متابولیــسم آن و در ارتبـاط بــا متابولیـسم ســویای مصرفی میباشد و به اثـرات متقابـل هورمـونی FSH و LH بـا آن ارتبـاطی نـدارد و مـصرف سـویا تـأثیری بـر میـزان LH، FSH و استروئید متصل به گلوبولین ندارد .
 
احتمـال دیگر مطـرح در خـصوص تـأثیر ایـزوفلاون موجـود در سـویا بـر علائم یائـسگی عملكـرد آن بـر رسـپتورهای اسـتروژن مـی باشـد. بطوریكه فیتو استروژن موجود در سویا با استروژن موجود در بدن جهت باند با گلبولین های متصل شـونده بـه هورمـون هـای جنـسی رقابت میكنـد. توصـیف دیگـر ایـن اسـت كـه ایـزوفلاون نقـش آنتی اكـسیدانی داشـته، ژونیـستین نیـز بـه عنـوان یـك ایـزوفلاون مهاركننده تیروزین پـروتئین كینـاز بـوده كـه بـر عملكـرد دیـواره انــدوتلیال عــروق مــؤثر مــیباشــد و بــا ایــن مكانیــسم بــه مهــار گرگرفتگی كمـك مـی كنـد.همچنـین محققـین معتقدنـد سـویا بـه صـورت انتخـابی بـررسـپتورهای اسـتروژن اثـر كـرده و میتواند اثر آگونیستی، آنتاگونیستی یا خنثی داشته باشد و لـذا فیتواستروژنها پس از ورود به دستگاه گوارش ممكن اسـت دفـع یـا جـذب شـده و یـا بـه تركیبـاتی شكـسته شـوند كـه آنهـا نیـز فیتواســتروژنهــای قــوی باشــند. سرنوشــت آنهــا هــر چــه باشــد فیتواسـتروژنهـا بطـور قابـل تـوجهی بـا اسـتروژن هـای سـنتتیك متفاوت هستند، زیرا به آسانی تجزیه می شوند، در بافتهـا ذخیـره نمـیشـوند و زمـان كمـی در بـدن مـیماننـد.
 
گرداورنده: سارا حاج قاسم صابون پز
 
1)اشرفی مهناز، محمدكاظمآشتیانی سعید، عشرتی بابك، كشفی فهیمه، ملك زاده فریده، امیرچقماقی الهام. میـانگین سـن یائـسگی و عوامـل مؤثر بر آن در زنان تهرانی ساكن شهر تهران. مجله پزشكی كوثر بهار 1386؛
 
2 -مدنی فرسا، الهام آقاكوچك، زهره نفریان . بررسی سن متوسط یائسگی و پارامترهای مربوط به آن و میزان استفاده از HRT در زنان شهر یزد سـال 1377 .مجله دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد . بهار 1379؛
 
3- Berek JS. Novak’s Gynecology; 13th ed. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia 2007. Section VII, Chapter 32: 1323-37.

شما هم می توانید در انتهای همین مطلب نظرتان را با دیگران در میان بگذارید.

 بازگشت به صفحه نخست


نقل از :اختصاصی پایگاه خبری لقمه- باز نشر این مطلب تنها با ذکر منبع و نام مولف مجاز است

کد: 10609 تاریخ نشر: ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۳ دي بازدید: 131 ساعت: 8:42 صبح
نسخه چاپی نسخه چاپی     ارسال به دوست

اخبار مرتبط با این خبر

ردیفتیترتاریخ
1 فواید سویا برای بازماندگان سرطان پستان ۱۳۹۵ شنبه ۲۱ اسفند
2 خرید 81 هزار تن سویا در گلستان ۱۳۹۵ يکشنبه ۵ دي
3 خرید۱۴۲ هزار تن انواع دانه‌های روغنی از کشاورزان سراسر کشور ۱۳۹۵ دوشنبه ۱ آذر
4 خوردن سویا به اندازه خوردن شیر گاو برای استخوان ها مفید است ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۷ مهر
5 مغذی ترین صبحانه ها متعلق به کدام کشورهاست؟ ۱۳۹۵ چهارشنبه ۳۱ شهريور
6 رکود مصرف لبنیات در کشور 35 درصد و مصرف گوشت 22 درصد کاهش یافته است ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهريور
7 زنان برای مقابله با دیابت و بیماری قلبی سویا بخورند ۱۳۹۵ شنبه ۲۳ مرداد
8 مصرف سویا موجب کاهش علائم یائسگی می شود ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۸ تير
9 زیاد خوردن غذای سالم هم مضر است ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۴ خرداد
10 رژیم غذایی غنی از سویا به درمان ناباروری زنان کمک می کند ۱۳۹۴ شنبه ۱۰ بهمن


نظرات


تا کنون نظری برای این خبر ارسال نشده است

نظر شما

نام:  
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی:

 


نظرسنجی

عضویت در خبرنامه
نام :
ایمیل :  
 

  لزوم سالم‌سازی سبزیجات و میوه‌جات خام قبل از مصرف مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت نیشابو...

  آب انار واقعا خون را تصفیه می‌کند؟ از نظر طب سنتی، بسیاری از نوشیدنی‌ها در پاکسازی خو...

  نقش ویتامین D در سلامت بدن ویتامین D از جمله ویتامین‌هایی است که دریافت آن از...

موارد بیشتر...
ورود کاربران
نام کاربر:
کلمه عبور:
یاداوری کلمه عبور عضویت در سایت

گزارش و مقالات برگزیده

توصیه های اساسی برای صاف کردن چاقی موضعی اساس یک رژیم غذایی صاف کننده ی شکم، یک الگوی غذایی متناسب که میزان انرژی آن محدود شده است، می باشد.
استفاده از آنتی بیوتیک در دوغ صحت ندارد یک متخصص تغذیه و متابولیسم انرژی و پروتئین با رد استفاده از آنتی بیوتیک در دوغ برای افزایش ماندگاری، امکان استفاده از "ناتامایسین" به عنوان یک ماده ضدکپک ممنوعه در محصولاتی مثل دوغ را ممکن دانست و از امکان قاچاق آب میوه های حاوی مواد نگهدارنده ممنوعه و فروش آن در بازارچه های مرزی خبر داد.
با سوختگی‌های خفیف در آشپزخانه چه کنیم؟ مثلث آتش از 3 عامل گرما، اکسیژن و ماده سوختنی تشکیل‌شده و بی‌شک سهل‌انگاری در رعایت نكته‌های ساده ایمنی آشپزخانه، می‌تواند با ایجاد این مثلث خانه‌تان را به آتش بکشد...
اصول کلی در استفاده از داروهای گیاهی اندازه ها و مقادیر و طرز تهیه و آماده کردن داروهای گیاهی و گیاهان دارویی برای استفاده اصول کلی در استفاده از داروهای گیاهی را شامل می شود.

حامیان